Tellington TTouch Training Canada

Roy Smiles

A Belgian Shepherd shows his anxious smile.